Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Niềm tin, lẽ sống của chúng ta

Thứ hai 13/12/2021 - 15:52
Vin vào cớ chủ nghĩa xã hội hiện thực đã sụp đổ ở Liên Xô , Đông Âu và một số hiện tượng tham nhũng, tiêu cực diễn ra trong quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , một số người đã dao động, giảm lòng tin vào bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí...
Xem chi tiết

Văn hóa, văn nghệ là một mặt trận –Văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy

Thứ ba 07/12/2021 - 17:11
UNESCO đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới, người anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam . Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, bên cạnh những bài viết, bài nói chỉ đạo thực tiễn cách mạng, Người còn sáng tác thơ, văn và sử dụng văn hóa,...
Xem chi tiết

Vì sao chủ nghĩa Mác – Lênin là nội dung quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu 03/12/2021 - 08:50
Hiện nay, một số người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta cho rằng, lý luận về chủ nghĩa xã hội là sai lầm, chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu nên nó đã “cáo chung cùng với sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Đông Âu và Liên Xô”.
Xem chi tiết

Chữa bệnh khoe mẽ của cán bộ, đảng viên

Thứ tư 01/12/2021 - 16:54
Từ xa xưa trong xã hội đã xuất hiện những kẻ khoe mẽ, khoác lác, có một nói mười, có mười nói trăm, thậm chí không có nói cho thành có.
Xem chi tiết

Lối áp đặt lỗi thời

Thứ hai 29/11/2021 - 06:10
Những thành tựu nổi bật mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong hơn 90 năm qua đã chứng minh cho sự lãnh đạo và vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xem chi tiết

Tin giả, hiểm họa thật

Thứ năm 25/11/2021 - 13:39
Tin giả như một loại virus độc hại, nó xâm nhập, gây rối dư luận, gây rối lòng tin, thậm chí làm khủng hoảng niềm tin...
Xem chi tiết
Tìm kiếm: