Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Niềm tin, lẽ sống của chúng ta

Cập nhật: Thứ hai 13/12/2021 - 15:52
 Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong 8 ngày từ 25.1 đến 1.2.2021. Ảnh: Minh họa
Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong 8 ngày từ 25.1 đến 1.2.2021. Ảnh: Minh họa

Vin vào cớ chủ nghĩa xã hội hiện thực đã sụp đổ ở Liên Xô, Đông Âu một số hiện tượng tham nhũng, tiêu cực diễn ra trong quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một số người đã dao động, giảm lòng tin vào bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Lợi dụng chiêu trò "dân chủ" và "nhân quyền", gần đây, một số người nhân danh “nhà khoa học” đã lớn tiếng đòi xét lại nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ đề xuất với Đảng ta giải pháp "phục sinh chủ nghĩa dân tộc", "sửa lại chủ nghĩa Mác - Lênin" cho hợp thời và sát với thực tế Việt Nam hiện đại. Thậm chí, họ kiến nghị với Đảng ta phải "giã từ chủ nghĩa xã hội" để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa theo gương "các nước lớn".

Họ phủ nhận mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; cố tình xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta.

Điều hết sức nguy hiểm là các quan điểm lệch lạc, sai trái đã được tán phát, lan truyền rất nhanh trên các báo điện tử, đài phát thanh bằng tiếng Việt: BBC, RFA, RFI, Youtube, Facebook, za lô, viber... để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì thế, những người này đã gieo rắc sự hoài nghi, bi quan, sự hoang mang, dao động cho nhiều người dân, để lại những hậu quả không thể xem thường; trước hết là sự tự diễn biến, tự chuyển hóa về nhận thức, tư tưởng; sau đó dẫn đến những diễn biến tiêu cực về các mặt khác.

Vì sao những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta lại chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin một cách điên cuồng và quyết liệt như vậy?

Ai cũng biết rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin - hệ tư tưởng của giai cấp vô sản không phải là giáo điều, mà là “sự minh chứng bởi thành tựu của khoa học và tinh hoa tư tưởng, văn hóa nhân loại". Để xây dựng học thuyết của mình, C. Mác và Ph. Ăngghen đã kế thừa tất cả những gì là tinh tuýn nhất về trí tuệ và thành tựu khoa học hiện đại, những kết quả phát triển của nền công nghiệp đương thời.

V.I. Lênin khẳng định chủ nghĩa Mác không có gì là giống "chủ nghĩa tông phái", hiểu theo nghĩa là một học thuyết đóng kín và cứng nhắc, nảy sinh ở ngoài con đường phát triển của văn minh thế giới. Người chỉ rõ, học thuyết của C. Mác "là sự kế thừa thẳng và trực tiếp những học thuyết của những đại biểu xuất sắc nhất trong triết học, trong kinh tế chính trị học và trong chủ nghĩa xã hội"1.

Phát tán luận điệu: "Chủ nghĩa Mác là một học thuyết đóng kín "siêu hình, duy tâm"..., những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đã cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin, vu khống trắng trợn bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Hiểu cho đúng sự thật, tôn trọng sự thật thì phải thừa nhận rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết duy nhất từ trước đến nay bàn về mục tiêu, con đường, điều kiện, lực lượng và phương pháp giải phóng triệt để xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột, bất công, tha hoá, đói nghèo dưới mọi hình thức. Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ ra những quy luật vận động, phát triển của thế giới khách quan, chứng minh đầy tính thuyết phục sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; đưa giai cấp công nhân và những người dân lao động từ nô lệ, lầm than trở thành chủ nhân đất nước, giữ địa vị làm chủ xã hội.

Chủ nghĩa Mác - Lênin đã đem lại niềm tin vào thắng lợi cho giai cấp vô sản. Đó cũng là điều giải thích đầy thuyết phục tại sao Hồ Chí Minh lại đi tìm và lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin, coi nó là chiếc cẩm nang thần kỳ để giải phóng dân tộc; tại sao Đảng ta khẳng định: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam và tại sao kẻ thù của chúng ta lại quyết liệt tấn công nhằm hạ bệ, thủ tiêu chủ nghĩa Mác - Lênin.

Từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay, ở nước ta rộ lên một số quan điểm "mới lạ" khi bàn về giá trị và vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đó là những ý kiến xét lại, phê phán, phủ nhận giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo hơn 35 năm qua.

Điều hết sức nguy hiểm của các quan điểm đó là nó trượt ra khỏi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để lại những hậu quả đáng lo ngại, không thể xem thường, nhất là đối với các độc giả trẻ, kinh nghiệm sống chưa được tích lũy nhiều để đủ sức phân biệt phải trái, đúng sai, mọi thứ tích cực và tiêu cực đang diễn ra trong xã hội ta…

Bởi vậy, viết gì và nói như thế nào, đưa lên mạng và công bố những vấn đề gì, rất cần phải có định hướng và giữ đúng nguyên tắc phát ngôn, nhất là những vấn đề hệ trọng, có liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, tương lai, tiền đồ của đất nước, con đường đi lên của cả dân tộc.

Ai cũng biết rằng, dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi hết sức vẻ vang, đưa dân tộc ta sánh vai với các dân tộc trên thế giới; đất nước ta từ chỗ bị giặc ngoại bang xâm lược đã thoát khỏi xiềng xích, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; Bắc - Nam thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng, một số người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đã và đang cố tình nhắm mắt làm ngơ, cố tình không đề cập đến sự thật hiển nhiên ấy, thậm chí bác bỏ, phủ nhận thành quả cách mạng Việt Nam, công lao lãnh đạo của Đảng.

Chủ nghĩa Mác - Lênin - hệ tư tưởng của giai cấp vô sản không phải là giáo điều, mà là “sự minh chứng bởi thành tựu của khoa học và tinh hoa tư tưởng, văn hóa nhân loại. Ảnh: Minh họa

Đối với nhân dân ta, những người hiểu rõ công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - với những thành tựu đã đạt được trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, sự thật ấy đã chứng minh cho sự đúng đắn của đường lối đổi mới của Đảng, thì không ai tin vào những điều bịa đặt nhảm nhí của những kẻ cơ hội chính trị, phản động.

Lúc này đây, vinh quang, trách nhiệm, danh dự và lương tâm của mỗi người Việt Nam yêu nước là ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của nhân.

Chúng ta hãy phấn đấu hết sức mình thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giành thắng lợi mới; cùng toàn Đảng và toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang.

Đó là mệnh lệnh của cuộc sống, là lương tâm, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng, lẽ sống của chúng ta./.

Thiếu tướng, PGS, TS, NGND. Nguyễn Bá Dương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: