Tỉnh táo và sáng suốt để không rơi vào “bẫy” cơ hội, xét lại

Cập nhật: Thứ hai 20/12/2021 - 16:49

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá việc triển khai thực hiên Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cản trở sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta là đòi hỏi cấp bách, khách quan, là yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay. Nó liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và bảo vệ lợi ích cốt lõi của quốc gia - dân tộc Việt Nam cũng như gìn giữ giá trị hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta.

Đây là cuộc chiến đấu trong thời bình, “không có tiếng súng”, diễn ra âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng gay go, quyết liệt và phức tạp, chiếm vị chí hàng đầu trong cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, không thể coi nhẹ, xem thường.

 Vì vậy, nhận thức đầy đủ, sâu sắc và vận dụng sáng tạo nguyên tắc tính đảng mácxít - lêninnít - một mẫu hình chuẩn mực trong nhận thức và hoạt động cải tạo thực tiễn, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, loại bỏ các căn bệnh “tả khuynh và hữu khuynh” trong sinh hoạt Đảng để không bị “sập bẫy”, rơi vào cơ hội, xét lại có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là đối với việc vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng cũng như những giá trị chân - thiện - mỹ của dân tộc Việt Nam, là lương tâm, trách nhiệm và lẽ sống của chúng ta.

Để xuyên tạc, tiến tới hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, giới lý luận tư sản và các phần tử cơ hội, xét lại theo đuôi, thường lớn tiếng hô hào “phi tính đảng” đối với lý luận mác xít, từ đó phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ tuyên truyền rằng, tư tưởng, lý luận chỉ thực sự khách quan, đạt đến chân lý khoa học khi nó “phi tính đảng”, “đứng trên giai cấp”, “không vì giai cấp”. Họ lập luận: Nếu tư tưởng, lý luận bảo vệ Đảng Cộng sản, bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân thì tự nó, mất tính khách quan, do đó tính khoa học không thể bao hàm và không bao giờ dung nạp tính đảng…Với cách nhìn này, những người cơ hội chính trị đã rơi vào sai lầm: đối lập tính đảng với tính khoa học của tư tưởng, lý luận, đã tách rời tính đảng với tính khoa học. Điều đó có nghĩa là họ trắng trợn phủ nhận sự thống nhất biện chứng giữa tính đảng với tính khoa học - một nguyên tắc mác xít trong xem xét sự vật, hiện tượng một cách khách quan, toàn diện, cụ thể, lịch sử, thực tiễn và phát triển.

Xuất phát từ lập trường thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận duy vật biện chứng, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã vạch trần bản chất sai lầm của quan điểm duy tâm, tôn giáo và phương pháp tư duy siêu hình của những người theo đuôi chủ nghĩa cơ hội, xét lại. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định rằng: trong xã hội có đối kháng giai cấp, không thể có loại tư tưởng, lý luận nào “phi tính đảng”; vấn đề là nó theo tính đảng nào thôi. Nếu không có quan điểm chính trị rõ ràng, không đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân thì không thể luận giải một cách đúng đắn, khách quan, khoa học các hiện tượng chính trị - xã hội.

Ai đó mong chờ một khoa học “vô tư” trong xã hội có đối kháng giai cấp thì tự biến mình thành “một sự ngây thơ, khờ khạo”, “bị lừa dối về chính trị”. V.I. Lênin dạy rằng: “Chừng nào người ta chưa biết phân biệt được lợi ích của giai cấp này hay của giai cấp khác, ẩn đằng sau bất kỳ những câu nói, những lời tuyên bố và những hứa hẹn nào có tính chất đạo đức, tôn giáo, chính trị và xã hội, thì trước sau bao giờ người ta cũng vẫn là kẻ ngốc nghếch bị người ta lừa bịp mình về chính trị”[1].

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã vạch trần bản chất phản động và những thủ đoạn mập mờ của các phần tử cơ hội, xét lại. Họ đã mưu toan tước bỏ nội dung giai cấp và tính khoa học, cách mạng của tư tưởng, chính trị chân chính - hệ tư tưởng của giai cấp công nhân. Đó là điều phi lý, không thể chấp nhận. Các ông cũng chỉ ra rằng âm mưu phủ nhận hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, thực chất là bênh vực, biện hộ cho chủ nghĩa tư bản, tán dương, ca tụng quan điểm của các lý luận gia tư sản về “tính hợp lý”, về “sự tiến bộ” của chủ nghĩa tư bản. Rõ ràng là, luận điệu “phi tính đảng”, “vì lợi chung của nhân loại”, v.v., chỉ là trò bịp bợm của “những mánh khóe mỵ dân, lừa đảo, điều hòa mâu thuẫn giữa gia cấp vô sản với giai cấp tư sản, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản của những người theo đuôi chủ nghĩa cơ hội, xét lại.

V.I. Lênin chỉ rõ “…đặc điểm của tất cả chủ nghĩa cơ hội hiện đại trong mọi lĩnh vực là nó mang tính chất không rõ ràng, lờ mờ và không thể nào hiểu nổi được. Do bản chất của mình, phái cơ hội chủ nghĩa bao giờ cũng tránh đặt các vấn đề một cách rõ ràng và dứt khoát; bao giờ nó cũng tìm con đường trung dung, nó quanh co uốn khúc như con rắn nước giữa hai quan điểm đối chọi nhau, nó tìm cách “thỏa thuận” với cả quan điểm này lẫn quan điểm kia, vì nó quy những sự bất đồng ý kiến của mình lại thành những điều sửa đổi nhỏ nhặt, những sự hoài nghi, những nguyện vọng thành tâm và vô hại, v.v.”[2]. Lời chỉ dẫn của V.I. Lênin đến nay vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa phương pháp luận rất quan trọng trong nhận diện và đấu tranh vạch trần bộ mặt thật của những người “đội lốt cộng sản”, “mang danh đảng viên” nhưng về thực chất, là theo đuôi, làm nô lệ cho chủ nghĩa cơ hội, xét lại, nhất là việc bài xích, xuyên tạc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phủ nhận lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta.

Để phân biệt với những người theo đuôi chủ nghĩa cơ hội, xét lại, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin yêu cầu những người cộng sản phải công khai tính đảng của mình, nói, viết phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. V.I. Lênin chỉ rõ: chủ nghĩa Mác là học thuyết vạch ra con đường đấu tranh để giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, “điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng rõ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản là người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa”[3]. Vì vậy, chủ nghĩa Mác mang tính đảng sâu sắc, nó không hề giống “chủ nghĩa bè phái”, “học thuyết giáo điều”, “kinh viện”; nó không mang tính phiến diện, một chiều hay cực đoan và đóng kín; bởi nó mang trong mình sự thống nhất biện chứng giữa tính đảng và tính khoa học.

Những phần tử có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta, họ đã rơi vào chủ nghĩa cơ hội, xét lại, theo đuôi các lý luận gia tư sản, hại dân hại nước. Họ đã lún sâu vào “vũng bùn” của sự tha hóa, biến chất khi phê phán, xuyên tạc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phán xét, bài xích đường lối đổi mới của Đảng ta.

Biết rõ việc đòi thay đổi chế độ là không thể nên họ quay lưng lại với Đảng và chế độ, ra sức bôi đen, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi Đảng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, chỉ lấy chủ nghĩa Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng, về thực chất, họ phủ nhận cả hai để đón rước hệ tư tưởng tư sản vào nước ta.

Những kẻ cơ hội, xét lại đã lộ diện rõ bộ mặt thật là phản động, hết thuốc cứu chữa. Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội, chống phá sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân ta.


[1] V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t.23, tr.57.

[2] V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ Mátxcơva, 1979, t.8, tr.476-477

[3] V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ Mátxcơva, 1980, tập 23, tr.1

Thiếu tướng, PGS, TS, NGND. Nguyễn Bá Dương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: