Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Căn cứ Hướng dẫn số 106-HD/BTGTW, ngày 16/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như­ sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng toàn dân; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thành tựu to lớn của 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân; những truyền thống vẻ vang và công lao, đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng và trưởng thành; qua đó củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm khơi dậy và phát huy trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Yêu cầu

Tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp; gắn với tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các Nghị quyết Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Luật Quốc phòng 2018; Luật Dân quân tự vệ 2009; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; lưu ý phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cũng như quyền, nghĩa vụ của các cấp, các ngành, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay.

Tuyên truyền những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác quốc phòng toàn dân 30 năm qua; các bài học kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác quốc phòng toàn dân và trách nhiệm của hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tập trung phát hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân.

Tuyên truyền quá trình xây dựng, trưởng thành và truyền thống chiến đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam 75 năm qua; khẳng định vai trò, công lao, đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong công tác quốc phòng toàn dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những bài học kinh nghiệm về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

Tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sỹ và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh, cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; đồng thời giáo dục, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua: “Rèn đức, rèn sức, luyện tài”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,...

Tuyên truyền, phản ánh không khí phấn khởi, thi đua trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các hoạt động kỷ niệm diễn ra trong cả nước.

2. Hình thức tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị và các ấn phẩm tuyên truyền (tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền…), cổ động trực quan, căng treo băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

Các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm theo Kế hoạch số 707/KH-BQP, ngày 18/01/2019 của Bộ Quốc phòng và Kế hoạch số 104/KH/UBND, ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tùy theo điều kiện cụ thể, có thể tổ chức những hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm khác bằng hình thức phù hợp, như:

- Tổ chức sơ kết thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 ở 3 cấp: xã, huyện, tỉnh; gặp mặt giao lưu điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

- Tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh tiêu biểu; tổ chức “Ngày hội văn hóa quân - dân”.

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hoạt động “xóa đói, giảm nghèo”.

- Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm, biên soạn phát hành các ấn phẩm tuyên truyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Chú trọng tới các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm có tính chiều sâu, các hoạt động tri ân thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thi đua yêu nước, tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động, tạo sự gắn bó đoàn kết quân dân. Theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền; nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị vận động cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, biên tập viên, phóng viên báo, đài đăng tải, thông tin tích cực trên mạng xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương và các trang mạng khác.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu và tổ chức hoạt động kỷ niệm. Chỉ đạo các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm. Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, các điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 thông qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, qua các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội…

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, triển lãm, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật,... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

4. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý tốt các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phát tán thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.

5. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tích cực thông tin, tuyên truyền theo nội dung định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đẩy mạnh đăng, phát các tin, bài, phóng sự về kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng thông tin sai sót, thiếu tính định hướng. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị của trung ương để tiếp sóng chương trình Lễ kỷ niệm do Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 31/12/2019 để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương./.

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012; Căn cứ vào Nghị định số 115/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Công an huyện Đại Từ...
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Dưới đây là một số thay đổi quan trọng của Luật này:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 Số 105/Tháng 07 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE