Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

  Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1) trong thực hiện nhiệm vụ.   Ảnh: ĐÌNH QUANG
Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1) trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: ĐÌNH QUANG

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu ngày càng được nâng cao. Công tác huấn luyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, cũng như yêu cầu tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; chú trọng diễn tập hiệp đồng quân - binh chủng, diễn tập cơ động và diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến mới. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành điều lệnh quân đội, pháp luật Nhà nước có chuyển biến tích cực; bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho LLVT Quân khu được thực hiện tốt.

Công tác xây dựng lực lượng chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là việc thực hiện các quyết định giải thể, sáp nhập, sắp xếp lại cơ quan, đơn vị. Chủ động phối hợp với các địa phương trong triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Xây dựng và hoạt động KVPT được quan tâm đúng mức, nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh. Cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kịp thời triển khai các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 trong thời gian qua, LLVT Quân khu phát huy tốt vai trò “đội quân công tác”, tích cực, chủ động giúp nhân dân trên địa bàn phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tô thắm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn Quân khu ngày càng vững chắc.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy. Đảng bộ được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Phát huy kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu thời gian qua, trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng LLVT Quân khu VMTD vững chắc, đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung thực hiện một số nội dung, biện pháp cơ bản:

Một là, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, sớm đưa nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản luật mới được ban hành. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh.

Hai là, tập trung xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tạo tiền đề nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng lực lượng, nhất là Kết luận 16 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 606 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021, tập trung xây dựng LLVT Quân khu tinh, gọn, mạnh. Thực hiện nghiêm quy hoạch tổ chức lực lượng; giải thể, thành lập, tổ chức lại các đơn vị theo kế hoạch; điều chỉnh, cân đối quân số theo chức danh của biểu biên chế mới; điều chỉnh VKTB, đạn, vật chất dự trữ SSCĐ theo đúng quy định. 

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tập trung đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành. Thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đẩy mạnh phân cấp huấn luyện; huy động các nguồn lực, xây dựng hệ thống trường bắn, thao trường. Tổ chức diễn tập các cấp an toàn, sát thực tiễn. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo gắn với huấn luyện và chiến đấu; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong huấn luyện, diễn tập, giáo dục đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ.

Năm là, quyết liệt thực hiện khâu đột phá “Tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự”. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với duy trì nghiêm điều lệnh, nền nếp, chế độ chính quy; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong quân nhân. Tiếp tục triển khai, nhân rộng xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng tổ chức đảng TSVM tiêu biểu. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phấn đấu cơ quan Quân khu tiếp cận được trình độ hiện đại; chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm hội họp; rút ngắn thời gian xử lý văn bản; tiếp tục sắp xếp các chức danh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, điều hành; hoàn thiện hệ thống mạng truyền số liệu quân sự tới các trung đoàn đủ quân và một số đơn vị cấp huyện; triển khai phần mềm dùng chung, phần mềm tự động hóa chỉ huy.

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm cho LLVT Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, tập trung đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, tài chính theo hướng phân cấp hợp lý, trực tiếp cho các đơn vị, nhiệm vụ; ưu tiên cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội, phấn đấu bảo đảm trên 98,6% quân số khỏe tham gia huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ. Đối với công tác kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Cuộc vận động 50; tập trung bảo đảm đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho LLVT thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, chú trọng củng cố, nâng cấp các cơ sở kỹ thuật, kho, trạm bảo đảm an toàn; tích cực nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa… nhằm không ngừng nâng cao hệ số kỹ thuật, hệ số sử dụng và an toàn giao thông.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, quy định Cơ quan quản lý thuế công khai thông tin về người nộp thuế trong các trường hợp sau đây:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 Số 108/Tháng 10 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE