Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn
Cập nhật ngày: 06/10/2020 08:24 (GMT +7)
 Sở Xây dựng đang thực hiện các bước chuyển 2 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng thành công ty cổ phần.
Sở Xây dựng đang thực hiện các bước chuyển 2 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng thành công ty cổ phần.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sau gần ba năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.W Đảng (khóa XII), tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

​Kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 và Nghị định số 113 của Chính phủ tính đến thời điểm 31/8/2020, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế 679 người (các cơ quan Đảng, đoàn thể: 29 người; các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: 500 người; cán bộ, công chức cấp xã: 145 người; các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu: 5 người, Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND, đã giải quyết nghỉ chế độ cho 599 cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh.

Ngay sau Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, tỉnh đã chủ động tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh và khẩn trương bắt tay vào xây dựng Đề án số 09-ĐA/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 79-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban.

Bám sát vào quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Đề án và Kế hoạch, các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc đã chủ động đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy, hiện trạng biên chế, xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền quyết định để tổ chức thực hiện. Trong 20 sở, ngành của tỉnh, đến ngày 31/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thực hiện sắp xếp bộ máy bên trong của 3 cơ quan là Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Khoa học & Công nghệ. Sau sắp xếp giảm 7 phòng và 1 chi cục trực thuộc sở.

Đồng chí Nguyễn Ngô Quyết, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thuận lợi là trong 2 năm gần đây, Sở có 3 phó giám đốc và 8 trưởng phòng và tương đương nghỉ hưu, sau khi sắp xếp lại 8 phòng chuyên môn (sáp nhập Phòng Xuất nhập khẩu vào Phòng Quản lý thương mại; Phòng Quản lý năng lượng vào Phòng Quản lý công nghiệp) giảm 2 phòng. Trong số lãnh đạo các phòng có 1 đồng chí từ trưởng phòng xuống làm phó phòng. Đối với 2 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công năm 2021 sẽ tự chủ 50%, đến năm 2026, tự chủ 100%. Với những bước đi phù hợp, việc sắp xếp bộ máy được thực hiện tổng thể, đồng bộ theo hướng gọn đầu mối, giảm biên chế.

Tiên phong trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải kể đến các cơ quan khối Đảng. Từ 1/8/2018, đã thực hiện thống nhất Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Báo Thái Nguyên giải thể Phòng Bạn đọc - Tư liệu, Phòng Chuyên đề - Quảng cáo và Phát hành. Nhiệm vụ của 2 phòng sẽ được ghép về các phòng chuyên môn theo Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan được phê duyệt. Ngày 21/11/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quyết định số 2224-QĐ/TU về việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, kể từ ngày 01/01/2019. Đến nay, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh sau rà soát, sắp xếp giảm 20 đầu mối trực thuộc và 27 lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Đối với các cơ quan Đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, thực hiện thống nhất chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch uỷ ban MTTQ tại 9/9 đơn vị cấp huyện; sau đại hội đảng bộ cấp huyện dự kiến 8/9 huyện, thành, thị ủy thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (riêng Phú Lương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND).

Bên cạnh đó, tỉnh quyết liệt chỉ đạo sắp xếp, đổi mới tổ chức các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và đã giảm 10 lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; giảm gần 30 lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 5 lãnh đạo chi cục và tương đương, hơn 40 lãnh đạo cấp phòng thuộc chi cục; giảm 102 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, vượt 15 đầu mối so với kế hoạch; chuyển 21 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên.

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, đã thực hiện sắp xếp 4 xã, phường (tại T.P Sông Công và huyện Định Hóa) để thành lập 2 xã, phường mới, giảm 2 xã (hiện toàn tỉnh còn 178 xã, phường, thị trấn). Qua 3 đợt sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố (TDP), toàn tỉnh thực hiện sáp nhập 1.294 xóm, TDP để thành lập 598 xóm, TDP mới, giảm 696 xóm, TDP, từ 3.032 xóm, TDP xuống còn 2.336 xóm, TDP (giảm 22,95%). Thông qua việc sắp xếp, số người hoạt động không chuyên trách ở xã, xóm, tổ dân phố giảm 2.712 người.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế được thực hiện tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. Các cơ quan, địa phương, đơn vị đã tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt giảm số lượng cấp phó, sắp xếp lại phòng, ban, chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó xây dựng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố, xã, phường đã mang lại hiệu quả thiết thực, đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tăng lên; cán bộ dôi dư sau sắp xếp được giải quyết ổn thỏa; tinh thần tự quản của người dân ở cộng đồng và đoàn kết được giữ vững; nguồn lực đầu tư tập trung hơn, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 09-ĐA/TU và Kế hoạch số 79-KH/TU, tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cuối tháng 9 vừa qua, các ý kiến đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các đầu mối bên trong, tránh chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hằng Nga
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm trực tuyến “PRU-Vui sống” với hình thức mua dễ dàng và tiện lợi trên ứng dụng Pulse by Prudential.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa chính thức ban hành Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Hỏi đáp Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số 114/Tháng 4 năm 2021-Báo Hằng tháng SỐ BÁO XUÂN TÂN SỬU (Tết Âm lịch 2021) Số Báo Tết Dương lịch 2021


Ảnh : Kim Ngân - Mạnh Hùng

LIÊN KẾT WEBSITE