Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 được chu đáo, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Bộ tư lệnh Quân khu 1 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp trong thực hiện quy trình tuyển quân.

Theo đó cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với khả năng, điều kiện của từng địa phương.Về độ tuổi, công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi thì được tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp và không để xã trắng không có công dân nhập ngũ. Chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị thường trực, lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở.

Theo kế hoạch, việc hiệp đồng tuyển quân 2 cấp xong trước ngày 30-12-2019; nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số xong trước ngày 13-01-2020; phát lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 23-01-2020; toàn Quân khu giao quân vào ngày 10-02-2020.

Khương Doãn