Trên địa bàn huyện Định Hóa hiện có hơn 100 cơ sở nghiền và chế biến gỗ, giúp tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Trên địa bàn huyện Định Hóa hiện có hơn 100 cơ sở nghiền và chế biến gỗ, giúp tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đó là tổng số nguồn vốn huyện Định Hóa huy động để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020. Trong đó riêng người dân đối ứng được 128,8 tỷ đồng.

Từ nguốn vốn này, huyện Định Hóa chủ yếu đầu tư nâng cấp hạ tầng nông thôn. Cụ thể, địa phương đã kiên cố hóa được 139,3km đường trục xóm; 75,9km đường ngõ xóm và nội đồng; cứng hóa 77,3km kênh mương, giúp tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp chủ động được nước tưới đạt 79,3%; xây mới và sửa chữa 88 nhà văn hóa thôn, xóm. Cùng với đó, huyện cũng quan tâm đầu tư phát triển sản xuất thông qua Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Định Hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” và Dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và sinh kế bền vững cho người dân vùng trung tâm ATK Định Hóa”. Nhờ vậy, giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp của Định Hóa đã đạt 83 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 14,37%, giảm 13,25% so với năm 2016.

Đến nay, huyện Định Hóa có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt được bình quân/xã là 12,6 tiêu chí. Đặc biệt, địa phương không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Nhị Hà