Cập nhật: Thứ bẩy 01/01/2022 - 10:09
V.I. Lênin phát biểu trước quần chúng nhân dân sau Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 (ảnh tư liệu)
V.I. Lênin phát biểu trước quần chúng nhân dân sau Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 (ảnh tư liệu)

Trước nhu cầu giải đáp các vấn đề mới phát sinh để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần gìn giữ nền hòa hoà bình, ổn định chính trị - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng… đang đặt ra nhiều nội dung mới, đòi hỏi phải không ngừng bổ sung, phát triển và hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta giầu thêm sức sống, luôn xứng tầm là lý luận tiên phong dẫn dắt nhận thức và hành động.

Chìa khóa mở con đường phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là triệt để khai thác, sử dụng hiệu quả “công cụ nhận thức vĩ đại”, “vũ khí sắc bén” của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lý luận khoa học và cách mạng - hạt nhân lý luận của hệ tư tưởng vô sản.

Tầm vóc tư tưởng và tầm nhìn chiến lược của chủ nghĩa Mác - Lênin thể hiện rõ ở quan điểm của Giắccơ Đêriđa - một học giả tư sản, một triết gia hiện đại phương Tây có uy tín ở “bên kia chiến tuyến” khi ông này tuyên bố: “Cần phải trở về với C. Mác”, phải tìm thấy chân lý khoa học từ học thuyết của C. Mác; Loài người “không có tương lai nếu không có C. Mác, nếu không có các di sản của Mác”[1].

Còn Điđiê Êribông - nhà chính luận Pháp cũng khẳng định: “Sức sống mãnh liệt của học thuyết Mác là bất diệt” và cho rằng, “vai trò dẫn đường thời đại mới chính là chủ nghĩa Mác”[2], không có C. Mác, chúng ta không thể tiến lên phía trước, loài người không có tương lai. Xác nhận điều này, gần đây, Đài BBC đã tiến hành cuộc thăm dò dư luận trên Internet và công bố kết quả thú vị: C. Mác - người sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin đã được bình chọn là nhà tư tưởng vĩ đại của thiên niên kỷ.

Vai trò lý luận tiên phong dẫn dắt nhận thức và hành động của chủ nghĩa Mác - Lênin được khẳng định bởi chính thực tiễn cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân. C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin đã chỉ ra rằng, cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân chống lại tệ nạn áp bức, bóc lột người, trước hết diễn ra trên mảnh đất dân tộc, ở mỗi nước. Giai cấp công nhân phải vùng lên, phải đoàn kết với tất cả các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội để đấu tranh xóa bỏ mọi sự áp bức, bóc lột, bất công.

Chỉ khi nào giai cấp công nhân giành được thắng lợi thì mới có điều kiện để giải phóng tất cả những người dân lao động, đem lại cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho họ và chỉ khi ấy, người lao động mới thật sự có tổ quốc và họ tự nguyện gắn bó với giai cấp công nhân trong một liên minh lành mạnh. Ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về đấu tranh cách mạng luôn soi sáng con đường và dẫn dắt Đảng và nhân dân ta đi tới hạnh phúc.

Thực tế chỉ ra rằng những chỉ dẫn của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin luôn được kiểm chứng bởi kinh nghiệm lịch sử. Chúng ta đều biết cơn địa chấn chính trị dữ dội diễn ra ở trời Âu 30 năm trước đây (12-1991) đã làm rung chuyển châu Âu và cả thế giới. Hệ quả là chế độ xã hội chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ. Đây là một tổn thất rất nặng nề cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Ảnh minh họa/tuyengiao.vn

Song từ sự kiện này, chúng ta cũng ý thức được rằng, bất cứ Đảng Cộng sản nào, lãnh tụ nào, nếu xa rời lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin; vi phạm những nguyên tắc mácxít - lêninnít, phủ nhận vai trò lý luận tiên phong dẫn dắt nhận thức và hành động cách mạng thì tất yếu sai lầm về đường lối chính trị, rơi vào chủ nghĩa cơ hội, xét lại vô cùng nguy hiểm, Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo, chế độ xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng, sụp đổ. Rõ ràng, chỉ có Đảng Cộng sản nào kiên định và tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, được vũ trang bằng một lý luận tiên phong, khoa học và cách mạng thì mới hoàn thành vai trò chiến sĩ tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đối với nước ta, kể từ khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cho đến khi bắt gặp và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, nhân dân ta đã tìm thấy ánh sáng và con đường cách mạng đúng đắn, đã đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi, non sông thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 35 năm qua, chúng ta đã giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Điều đó khẳng định những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã giành được hơn 9 thập kỷ qua là minh chứng về sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó cũng khẳng định: Ngày nay, học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin là chắc chắn nhất, sâu sắc nhất và chân chính nhất, là “cẩm nang thần kỳ”, cần thiết để dân tộc ta đi đến thắng lợi cuối cùng: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Được vũ trang bằng một lý luận tiên phong, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động”[3]. “Làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội”[4]. Cho nên, “kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta”[5]. “Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng một cách đúng đắn, thích hợp với điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin một cách sáng tạo.

Chúng ta phải đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin từ phía những thế lực thù địch, những kẻ cơ hội”[6].

Để nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiệu quả, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa vai trò lý luận tiên phong trong tiếp thu, kế thừa những gá trị tinh hoa trí tuệ, văn hóa nhân loại, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2045. Đó là niềm vinh dự, tự hào và hạnh phúc của chúng ta./.

[1] Giắccơ Đêriđa, Những bóng ma của Mác, Nxb Chinh trị quốc gia và Tổng cục II - Bộ Quốc phòng xuất bản, Hà Nội, 1994, tr. 16.

[2] Báo người quan sát, số ra ngày 17-10-1993.

[3],2  Đảng  Cộng sản Việt Nam, Chiến lược xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 21, 10.

3,4 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.127.

Thiếu tướng, PGS, TS, NGND. Nguyễn Bá Dương